http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Dydaktyka Program studiów: Oferta dydaktyczna dla kandydatów na studia (DLA MATURZYSTÓW)
Program studiów: Oferta dydaktyczna dla kandydatów na studia (DLA MATURZYSTÓW) PDF Wydrukuj e-mail

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Co to jest  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej" i "Dydaktyka->Dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną" na naszej stronie domowej.

W ramach programu studenci realizują najpierw I stopień studiów (inżynierski) a później mogą się starać o studia na II poziomie (magisterski).


W zakresie studiów I stopnia oferujemy 4 specjalności w zakresie Inżynierii biomedycznej:

- informatyka w medycynie,
- elektronika w medycynie,
- chemia w medycynie,
- fizyka w medycynie.

Studenci wspólnie realizują program Inżynierii biomedycznej, a po 4 semestrze rozpoczynają specjalizacje.
Poniżej podano zestawy przedmiotów (poza podstawowymi) jakie znajdują się w programie studiów. Najpierw podano zestaw przedmiotów kierunkowych realizowany przez wszystkich studentów Inżynierii biomedycznej. Następnie pokazano przedmioty realizowane w ramach wybranej specjalności.
Program studiów jest zbudowany zgodnie z wymaganymi treściami kształcenia w zakresie Inżynierii biomedycznej podanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmioty znajdujące się w programie specjalności zostały tak dobrane aby bardzo ciekawie a zarazem nowocześnie umożliwić studentom zdobycie tytułu inżyniera w tej interesującej dyscyplinie jaką jest „Inżynieria Biomedyczna”.Przedmioty kierunkowe wspólne dla wszystkich specjalności kierunku Inżynieria biomedyczna:

Metody i techniki programowania
Metrologia
Komputerowe wspomaganie projektowania
Biochemia
Biofizyka
Podstawy automatyki i robotyki
Podstawy i algorytmy przetwarzanie sygnałów
Implanty i sztuczne narządy
Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej
Elektroniczna aparatura medyczna
Techniki obrazowania medycznego
Sensory i pomiary wielkości nieelektrycznych
Propedeutyka medycyny
Biomechanika
Biomateriały
Bazy danych
Anatomia i fizjologia
Podstawy przetwarzania obrazów


Przedmioty w ramach specjalności

1. Informatyka w medycynie:
Architektura systemów komputerowych
Hurtownie i eksploracja danych
Języki programowania wysokiego poziomu
Podstawy analizy danych
Metody reprezentacji informacji
Rozwój aplikacji internetowych w medycynie
Wymiana i składowanie danych multimedialnych
Protokoły wymiany danych w systemach
Technika mikroprocesorowa
Metody rekonstrukcji i analizy obrazów
Inżynieria oprogramowania
Wstęp do sieci komputerowych
Sieci Ethernet i IP
Zabezpieczanie systemów i usług sieciowych
Przetwarzanie rozproszone
Serwery aplikacji i usług w medycynie
Podstawy biometrii
Telemedycyna i aplikacje mobilne2. Elektronika w medycynie
Architektura Systemów Komputerowych
Podstawy analizy danych
Układy programowalne
Języki modelowania i symulacji
Podstawy projektowania urządzeń medycznych
Systemy fizjologiczne - modelowanie i symulacja
Biosygnały
Wstęp do Sieci Komputerowych
Mikroprocesory i mikrokontrolery
Biopomiary
Systemy wbudowane
Interfejsy systemów akwizycji danych
Metody numeryczne i algorytmy
Osobiste urządzenia wspomagające
Metody projektowania eksperymentu
Kompatybilność EM aparatury medycznej
Systemy diagnostyki laboratoryjnej
Rozproszone systemy pomiarowe3. Chemia w medycynie

Chemia organiczna i bioorganiczna
Chemia medyczna
Podstawy biotechnologii
Chemia analityczna
Materiały biozgodne i specjalnego przeznaczenia
Chemia fizyczna
Radiobiologia i ochrona radiologiczna
Biopomiary
Podstawy analizy danych
Interfejsy systemów akwizycji danych
Analityka kliniczna
Nanotechnologia
Procesy membranowe
Przewodzące materiały organiczne
Materiały czujnikowe4. Fizyka w medycynie

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki
Fizyka jądra atomowego i cząstek elemnt.
Pracownia jądrowa
Medycyna nuklearna i radioterapia
Radiobiologia i ochrona radiologiczna
Ultradźwięki w medycynie
Lasery w medycynie
Metody matematyczne biofizyki
Metody fizyczne w biologii i medycynie
Fizyka środowiska
Generacja i detekcja promieniowania
Modelowanie układów biologicznych
Obrazowanie medyczne
Podstawy nanotechnologii
Akceleratory cząstek
Wykład obieralny

 

Sylwetka absolwenta Informatyka w medycynie

W ramach specjalności Informatyka w medycynie studenci zdobywają wiedzę dotyczącą tworzenia programów i systemów informatycznych oraz przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Szczególną uwagę poświęca się wykształceniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów oraz zdolności pracy w zespole. Informatyka w medycynie to najbardziej nowoczesne rozwiązania i technologie dostępne na rynku oraz prezentowane na forum naukowym. Studenci specjalności zapoznani zostaną m.in. z następującymi zagadnieniami:
· projektowania bezpiecznych systemów informatycznych,
· zaawansowanego przetwarzania i analizy obrazów,
· wytwarzania nowoczesnego oprogramowania dla aplikacji mobilnych, serwerów aplikacji oraz usług sieciowych (Web Services)
· projektowania i integracji systemów informacyjnych (m.in. bazy danych, dokumentacja cyfrowa, karty elektroniczne i biometria),
· integracji aparatury z oprogramowaniem, w tym wbudowywania oprogramowania w systemy mobilne,
· metod prezentacji i wizualizacji informacji (3D, 4D)
· problemów informatycznego wspomagania chorych i niepełnosprawnych oraz komputerowego wspomagania diagnostyki i terapii,
· telematyki medycznej.
Wybrane tematy wynikają z potrzeb rozwijającego się rynku (przede wszystkim w sektorze medycznym), a w szczególności potrzeby wysokiej klasy specjalistów z zakresu gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji informacji. Absolwent „Informatyki w medycynie” posiadać bedzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu pracę w renomowanych firmach informatycznych (realizujących projekty w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa obywateli itd.).
Prace dyplomowe dotyczyć będą zagadnień w zakresie badań prowadzonych w ścisłej współpracy z instytucjami służby zdrowia, krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi oraz firmami sektora informatycznego. Tematyka dotyczyć może w szczególności:
· modeli systemów fizjologicznych normalnych i patologicznych,
· algorytmów rekonstrukcji obrazów w tomografii, termografii, itp.,
· tworzenia systemów informacji szpitalnej, oddziałów jak i małych jednostek usługowych,
· wspomagania bezpieczeństwa obywateli, systemów biometrycznych,
· implementacji baz danych i systemów wspomagania diagnostyki,
· integracji systemów diagnostyki, np. laboratorium analitycznego, oddziału intensywnego nadzoru itp.,
· tworzenia zintegrowanych systemów telematycznych, także w ramach współpracy europejskiej,
· tworzenia systemów do analiz stanów zagrożenia epidemiologicznego, katastrof itp.Sylwetka absolwenta Elektronika w medycynie

Studenci IB kształceni na specjalności Elektronika w Medycynie nabywają podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej, w tym elektroniki medycznej, obrazowania medycznego, informatyki medycznej i biomechaniki inżynierskiej. Absolwenci Elektroniki medycznej posiadają umiejętności:
- projektowania i uruchomiania szeroko rozumianych układów elektronicznych, w tym w technice analogowej i cyfrowej;
- udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
- projektowania procedur pomiarowych oraz analizowania zebranych danych.
Absolwenci są przygotowywani do projektowania i konstrukcji różnorodnych rozwiązań technicznych w medycynie, a także do współpracy z lekarzami i personelem medycznym w zakresie:
- integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej;
- nowoczesnych urządzeń i technologii biomedycznych stosowanych w warunkach klinicznych;
- obsługi komputerowych systemów diagnostycznych, terapeutycznych, służących profilaktyce i rehabilitacji, wspomagających pracę szpitala na różnych poziomach;
- udziału w pracach naukowo-badawczych prowadzonych przez medyczne, techniczne oraz interdyscyplinarne zespoły naukowo-badawcze.
Wyróżnikiem absolwentów specjalności Elektronika w Medycynie jest pogłębiona wiedza przyrodnicza, jak i specjalistyczna wiedza inżynierska, techniczna, umiejętność pomiarów sygnałów „żywych”, modelowania złożonych systemów, innowacyjnego projektowania urządzeń i systemów. Zasadniczym celem kształcenia jest bowiem łączenie umiejętności projektowania i badania opracowanych rozwiązań, konieczne sprzężenie teorii z praktyką, zdolność weryfikacji opracowań i oceny ich użyteczności w odniesieniu do ostrych wymagań zastosowań klinicznych, czy ogólniej medycznych. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych.Sylwetka absolwenta Chemia w medycynie

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich specjalności, jak: Elektronika Medyczna i Analityka Medyczna, elementy Farmacji, szeroko rozumianą Chemię Związków Naturalnych, Chemię Analityczną oraz Biomateriały. Absolwent powyższej specjalności będzie posiadał dodatkowo wiedzą z zakresu:
a. Fizjologii i przemian biochemicznych;
b. Materiałów biozgodnych;
c. Analityki medycznej i walidacji metod analitycznych;
d. Metod instrumentalnych w diagnostyce medycznej;
e. Struktury, projektowania i działania leków;
f. Źródeł sygnałów pomiarowych w oparciu o zjawiska fizykochemiczne i oceny wiarygodności uzyskiwanych wyników;
g. Kinetyki i termodynamiki chemicznej;
h. Podstaw technologii i biotechnologii.
Absolwenci specjalności Chemiaa w medycynie będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach oraz laboratoriach wykorzystujących aparaturę analityczną, diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Ważnym aspektem kształcenia w ramach specjalności będzie również przygotowanie z zakresu nowoczesnych metod naukowo-badawczych wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach naukowych w kraju i za granicą.

 

Sylwetka absolwenta Fizyka w medycynie

W ramach specjalności Fizyka w medycynie studenci nabywają wiedzę z zakresu fizyki współczesnej i jej zastosowań w biologii i medycynie w połączeniu z umiejętnością obsługi aparatury i programowania komputerowego, a także modelowania układów biologicznych. Program studiów obejmuje przedmioty specjalistyczne z zakresu:
- fizyki jądrowej, radiobiologii i ochrony radiologicznej,
- fizyki środowiska,
- modelowania medycznego i statystyki medycznej,
- technik wykorzystania promieniowania jonizującego w diagnostyce i terapii medycznej, (promienie rtg oraz izotopy promieniotwórcze - wytwarzanie, własności i zastosowanie)
- technik wykorzystania promieniowania niejonizującego w biologii i medycynie (promieniowanie laserowe),
- bezinwazyjnych metod diagnostyki i terapii oraz metod obrazowania (USG, EEG, MRJ, EKG).
Absolwenci specjalności Fizyka w medycynie będą przygotowani do pracy w szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową, diagnostykę i terapię laserową oraz radio- i nukleoterapię, w stacjach SANEPID oraz w firmach wprowadzających na nasz rynek nowoczesną aparaturę medyczną. Ważnym aspektem kształcenia w ramach specjalności Fizyka w medycynie będzie również przygotowanie z zakresu nowoczesnych metod naukowo-badawczych wykorzystywanych w badaniach struktury i funkcjonowania układów biologicznych (metody spektroskopowe, akceleratory cząstek, nanosensory), co zapewni absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach naukowych w kraju i za granicą.