http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.eti.pg.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Dydaktyka Dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną?
Dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną? PDF Wydrukuj e-mail

Dlaczego warto wybrać INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ:

     Wszechstronność i interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia, wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach Inżynier biomedyczny w pracy - http://www.engin.brown.edu/about/partnerships.htmlw dziedzinie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, pozwoli absolwentom tych studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i eksploatatorów sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze tzw. zaawansowanych technologii. Absolwenci z obszaru informatyki i elektroniki w medycynie posiadać będą wszechstronne przygotowanie informatyczne (języki programowania, systemy operacyjne, bazy danych, sieci komputerowe) i specjalistyczne elektroniczne (akwizycja i przetwarzanie sygnałów biologicznych, telemedycyna, elektronika medyczna, sztuczne narządy) niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie inżyniera medycznego. Wykształcenie w zakresie elektroniki pozwoli na pracę w zespołach tworzących aparaturę medyczną, ale też w jednostkach służby zdrowia eksploatujących taką aparaturę. Rentgen cyfrowy - http://www.xylion.pl/page.php/1/0/show/570/Wiedza w zakresie akwizycji i przetwarzania sygnałów biologicznych pozwoli na zatrudnienie w charakterze osoby kierującej interdyscyplinarnymi projektami. Przydatną będzie tu wiedza z propedeutyki medycyny. Wykształcenie z zakresu elektroniki pozwoli też absolwentom na dokonywanie bardzo ważnej obecnie integracji złożonej aparatury medycznej z systemami przetwarzania i transmisji danych (telemedycyna, zintegrowane systemy medyczne).
Zestaw przedmiotów kierunkowych został tak dobrany, aby dawał również konieczne i wszechstronne wykształcenie w dyscyplinie informatyka. Absolwenci tej specjalności znajdą więc zatrudnienie także w firmach rozwijających oprogramowanie dla potrzeb medycznych, zarówno jako programiści, jak również kierownicy zespołów (projektów). Poszerzona wiedza w zakresie sieci komputerowych zapewni szersze kompetencje w dziedzinie projektowania, konfigurowania i administrowania systemami sieciowymi. Z drugiej strony dobre przygotowanie w dziedzinie technologii internetowych umożliwi również zatrudnienie przy wytwarzaniu aplikacji internetowych, zarówno tworzących interfejs do wspomnianych systemów, jak również mających charakter bardziej samodzielnych i związanych z szeroko rozumianą telemedycyną. Charakter wykształcenia umożliwia zatrudnienie zarówno w firmach informatycznych, firmach specjalizujących się w produkcji elektronicznej aparatury medycznej, jak również w jednostkach służby zdrowia i jednostkach wdrażających lub wykorzystujących systemy informatyki medycznej jak też w jednostkach badawczych.
     Absolwenci z obszaru inżynierii biomateriałów (chemia w medycynie) uzyskają interdyscyplinarne wykształcenie ogólne w zakresie technologii materiałów przeznaczonych dla medycyny. W trakcie studiów studenci zapoznają się z zasadami projektowania, modelowania, wytwarzania i testowania różnego typu implantów ceramicznych, metalicznych, polimerowych i kompozytowych. Jednocześnie będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach dotyczących nowych kierunków badań w zakresie inżynierii tkankowej, nanotechnologii i nowoczesnych metod testowania opartych na technice komputerowej oraz nietypowych rozwiązań technologicznych i materiałowych dla zastosowań medycznych. W ramach zajęć studenci będą mogli zapoznać się także z metodami przygotowania wyrobów medycznych do wprowadzenia ich na rynek medyczny, w tym konfekcjonowania, sterylizacji i zasad atestacji nowych produktów dla rynku medycznego. Program specjalności przewiduje zajęcia w ramach laboratoriów specjalistycznych, obejmujących wybrane przykłady projektowania, wytwarzania i testowania implantów. Tak realizowany program studiów pozwoli wykształcić studenta w pełni przygotowanego do rozwiązywania problematyki biomateriałowej oraz do pracy w charakterze inżyniera-klinicysty, do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, jak i w sektorze tzw. zaawansowanych technologii. 
  http://www.weiliccm.org/institute/index.html  Absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu: komputerowego projektowania urządzeń dla potrzeb medycznych, biomechaniki i bioakustyki, niezbędną dla obsługi aparatury diagnozującej stosowanej w nowoczesnych terapiach, metod analizy w terapii i diagnostyce, w szczególności gdzie stosowane są metody akustyczne i falowe (USG, EEG, MRI, EKG i inne). Będą przygotowani do prowadzenia samodzielnych pomiarów i analiz dla potrzeb służby zdrowia oraz badań naukowych. Mechanika klasyczna zostanie uzupełniona o elementy anatomii, fizjologii i biomechaniki inżynierskiej. Absolwenci zdobędą także wiedzę z zakresu oddziaływania środowiska naturalnego i przemysłowego na człowieka. Wiedza ukierunkowana zostanie na zagadnienia projektowania konstrukcji urządzeń medycznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych i weryfikacji konstrukcji stosowanych w XXI wieku. Szczególny nacisk zostanie położony na obsługę i projektowanie aparatów sztucznej aktywacji organizmu, medycznych i sprzętu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu mechatroniki i inżynierii materiałowej. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom prototypowanie i wizualizacje struktur organizmów żywych, rozpoznawanie i modelowanie procesów fizjologicznych, syntezę sztucznych organów, projektowanie implantów oraz rozwiązań protetycznych. Absolwenci będą władać technikami pomiaru parametrów mechanicznych struktur żywych, wykorzystaniem metod fizykomechanicznych i akustycznych w terapii i diagnostyce. W procesie kształcenia uwzględniona zostanie samodzielność w stosowaniu współczesnych metod obliczeniowych (CADCAM, FEM, BEM).

 

Możliwości zatrudnienia jak i praktyki zawodowe:

 •    ośrodki badawczo-rozwojowe,
 •    małe i średnie przedsiębiorstwa (wytwarzające produkty, oprogramowanie i świadczące usługi),
 •    firmy outsourcingowe,
 •    wielkie koncerny (Siemens, Philips, GE), 
 •    szpitale i jednostki ochrony zdrowia,
 •    laboratoria, w tym analityczne,
 •    administracja, 
 •    SME, w szczególności firmy spin-off i inne.


Potrzeby rynku:

 •    ochrona zdrowia jest najczęstszym priorytetem wszystkich konkursów w zakresie badań naukowych (np. programy ramowe UE) - czyli najwięcej nakładów idzie na badania i rozwój z zakresu technologii inżynierii biomedycznej (co niekoniecznie ma związek z sytuacją lekarzy i pielęgniarek!),
 •    inwestycje w technologie z zakresu IB są zwykle na najwyższym poziomie – każdy chce być zdrowy,
 •    istnieje duża baza istniejących urządzeń biomedycznych (np. Rtg., CT, USG, EKG, itd.) – konieczne jest ich profesjonalne serwisowanie i rozwój (stąd istniejący zawód „inżynier kliniczny”),
 •   olbrzymi rozwój najnowszych technologii (np. bioinformatyka, obrazowanie molekularne) wymaga wysoce wyspecjalizowanych i interdyscyplinarnych kadr,
 •    zgodnie z planami narodowymi w zakresie rozwoju informatyki w medycynie (np. ogólnopolski elektroniczny rejestr usług medycznych) oraz gwałtownej informatyzacji społeczeństwa (np. > 41,5 mln aktywnych telefonów komórkowych w Polsce) konieczne będzie powstanie licznych firm wytwarzających i obsługujących nowe aplikacje telemedyczne.
 •    konieczność wdrażania norm UE z zakresu inżynierii biomedycznej (kilkaset!) czy kontroli bezpieczeństwa (np. kompatybilność EM),
 •   zgodnie z powołaniem przez MNiSzW nowego kierunku Inżynieria Biomedyczna jesteśmy jedyną w Polsce północnej jednostką o tak zaawansowanych pracach w tworzeniu nauczania na tym kierunku.

Warto wskazać, że w USA w badaniu preferencji (co byś polecił?) wskazano na Inżynierię biomedyczną jako dziedzinę numer 1 !

 

Studenci i absolwenci Inżynierii biomedycznej są poszukiwani na rynku. Przykładowo poniżej pokazano przykłady przysyłanych nam co roku ofert praktyk z firmy Siemens:

 

Opis inżynierii biomedycznej:

    INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Potrzeba rozwoju badań naukowych i kształcenia w kierunku INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ była wielokrotnie wypowiadana w trakcie posiedzeń Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a także była przedmiotem obrad II Zgromadzenia Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Potrzebę taką wielokrotnie artykułował Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN jak również była ona wskazywana podczas posiedzeń Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. We wszystkich wymienionych gremiach podnoszono wielokrotnie celowość powołania takiego interdyscyplinarnego kierunku kształcenia, wykorzystującego spory już dziś dorobek środowisk naukowych (zarówno technicznych, jak i medycznych), które badaniami naukowymi w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ zajmują się od przynajmniej pół wieku. Należy wskazać, że celowość uruchomienia wnioskowanego tu kierunku kształcenia wynika zarówno z możliwości, jakie dają kwalifikacje i dorobek naukowy pracowników wielu środowisk naukowych, jak i z aktualnych i antycypowanych potrzeb polskiego i międzynarodowego rynku pracy.
Mimo bezspornego (i bardzo przykrego) faktu, że służba zdrowia znajduje się obecnie w Polsce w stanie zapaści finansowej, zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ ustawicznie rośnie. Proces ten nasilił się z chwilą akcesji do Unii Europejskiej, w której widoczny jest już teraz niedobór kadr z wyższym wykształceniem technicznym, który to niedobór będzie się w najbliższych latach pogłębiał, gdyż spowodowany jest stale utrzymującym się małym zainteresowaniem młodzieży krajów zachodnich tego typu studiami. Stwarza to dla nas szansę, którą mamy obowiązek dobrze wykorzystać – właśnie poprzez podjęcie kształcenia w kierunkach, które dostarczają specjalistów poszukiwanych na europejskim rynku pracy.
Teza o rosnącym znaczeniu kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni zarówno do rozwijania techniki jak i do rozwijania medycyny. Ścisły opis systemów biologicznych i zasad ich funkcjonowania, uzyskiwany na gruncie biocybernetyki i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, jest obecnie niezbędnie potrzebny dla stymulacji dalszego rozwoju wiedzy medycznej. Lepsze zrozumienie funkcjonowania aparatu genetycznego, systemu immunologicznego, mechanizmów oddziaływania albo mózgu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem włączenia w proces badawczy metod i technik biocybernetycznych i bioinformatycznych, gdyż stopień złożoności badanych zjawisk i narządów wyklucza obecnie możliwości zbierania wiedzy w sposób inny, niż komputerowy, oraz jej interpretowania w sposób inny, niż za pomocą odpowiednio sformalizowanych modeli. Stwarza to zapotrzebowanie na sporą grupę fachowców, gdyż wymienione wyżej obszary badawcze tworzą obecnie szybko się rozwijający nowy obszar ważnej aktywności profesjonalnej, związanej zarówno ze służbą zdrowia jak i z przemysłem farmaceutycznym. Również ważny społecznie i gospodarczo rozwój nowych metod i urządzeń diagnostycznych i terapeutycznych będzie wymagał zatrudniania rosnącej liczby specjalistów z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Specjaliści ci będą niezbędni zarówno w zakładach zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej, jak i przy profesjonalnym jej stosowaniu w szpitalach i zespołach lecznictwa otwartego, gdyż aparatura ta ze względu na osiągany dziś stopień zaawansowania i poziom specjalizacji (a także ze względu na swój koszt) nie może być wyłącznie eksploatowana w rękach lekarzy, lecz wymaga zatrudniania specjalistów mających odpowiednie kwalifikacje. Takich unikatowych kwalifikacji, możliwych do zdobycia wyłącznie w ramach specjalistycznych studiów w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, wymaga także obszerna dziedzina projektowania i wytwarzania nowych tworzyw biozgodnych, na przykład materiałów implantacyjnych. Także osiągnięcie wymaganego w Unii Europejskiej poziomu zaangażowania technik komputerowego przetwarzania informacji biomedycznych (między innymi w kontekście koniecznego rozwoju telemedycyny) nie jest możliwe bez wykorzystania odpowiednio licznych specjalistów, posiadających wykształcenie i doświadczenie w obszarze w obszarze łączenia osiągnięć nauk ścisłych i technicznych.
Rozwój INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ leży w interesie zarówno nauk technicznych, jak i medycyny. Pomiędzy rozwojem techniki a naukami biologicznymi i medycznymi już teraz istnieje sprzężenie zwrotne, które z jednej strony wspomaga medycynę w jej technicznym oprzyrządowaniu, z drugiej inspiruje przedstawicieli nauk technicznych do wykorzystania znajomości procesów biologicznych w praktyce inżynierskiej. Uruchomienie specjalistycznych studiów w tym zakresie będzie to sprzężenie zwrotne stymulować, prowadząc do znaczącego dalszego postępu zarówno w technice, jak i w medycynie. Miesięcznik IEEE Spectrum z lutego 2007 roku wskazuje, że Inżynieria Biomedyczna znajduje się na czele rankingu najbardziej atrakcyjnych studiów w USA!

Znaczenie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną zostało zauważone i docenione w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Japonii i niektórych krajach europejskich już w latach 70-tych, czego przejawem było utworzenie obszernych programów badawczych oraz otwarcie nowych kierunków kształcenia z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Wskazują na to również nazwy nowych specjalności wprowadzonych do programów dydaktycznych na większości uczelni amerykańskich i pojawienie się m.in. takich pojęć jak: biokataliza, biosensory, biomateriały, biomechanika, akustyka i optyka biomedyczna, inżynieria biomolekularna, bioseparacja, biotransport, komputerowe obrazowanie struktur biologicznych, nośniki leków, sieci neuronowe, telemedycyna, inżynieria tkankowa, a także inne specjalności ściśle związane z określonymi dziedzinami medycyny, np. kardiologią czy stomatologią. Składają się one razem na dyskutowaną tu inżynierię biomedyczną, każda uczelnia posiada jednak swoją specyfikę i w każdej z nich dominują niektóre z wyżej wymienionych specjalności.
W Polsce początki rozwoju INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wiążą się z powołaniem w 1972 roku przy Wydziale IV Nauk Technicznych Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN a następnie z utworzeniem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, kierowanego przez prof. Macieja Nałęcza. Ośrodek ten stał się centrum i koordynatorem badań z tego zakresu. Równolegle problematykę badawczą odpowiadającą obszarowi wiedzy z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ podjęły inne ośrodki naukowe w kraju, w tym Politechnika Gdańska wśród sześciu uczelni technicznych wymienionych stanowiących konsorcjum w celu powołania nowego kierunku kształcenia Inżynieria Biomedyczna. Należy nadmienić, że na wszystkich wymienionych Uczelniach, ale także na kilku innych, odbywa się kształcenie w ramach specjalności obejmujących szeroko pojętą Inżynierię Biomedyczną. Specjalności te funkcjonują przy różnych Wydziałach, przy różnych kierunkach kształcenia. Taki cząstkowy system kształcenia na różnych uczelniach nie sprzyjał jednak wszechstronnemu przygotowaniu absolwenta do rozwiązywania problematyki odpowiadającej duchowi INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Celowym zatem stało się powołanie nowego, uniwersalnego kierunku kształcenia INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, który stanowi istotne poszerzenie oferty kształcenia – zgodnie z potrzebami rynku i zainteresowaniami znacznej części kandydatów na studia. Zgodnie z sugestią Państwowej Komisji Akredytacyjnej na posiedzeniu Komisji Biomechaniki przy Komitecie Mechaniki PAN w styczniu 2004 we Wrocławiu, został powołany interdyscyplinarny zespół dla przygotowania wniosku o utworzenie ogólnopolskiego kierunku kształcenia Inżynieria Biomedyczna. Efektem jego działalności było ostatecznie zatwierdzenie kierunku studiów Inżynieria Biomedyczna przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 czerwca 2006 roku!
Utworzenie nowego kierunku, jakim jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA wynika także z potrzeby dostosowania programów kształcenia młodych ludzi odpowiadających aktualnemu rozwojowi nowoczesnych technologii produkcji i nowych kierunków badań preferowanych przez instytucje jednoczącej się Europy. W tym kontekście warto przypomnieć, że problematyka mieszcząca się w obrębie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ stała się jednym z priorytetów V, VI jak i VII Ramowego Programu UE. Program ten szczególną uwagę zwraca na interdyscyplinarność prowadzonych badań oraz konieczność połączenia wysiłków wielu ośrodków badawczych.
Za powołaniem tego kierunku przemawia także bogaty potencjał naukowy grup badawczych i dydaktycznych, pracujących na różnych uczelniach, nowoczesne wyposażenie laboratoriów badawczych i dydaktycznych, a także szerokie kontakty międzynarodowe naukowców, którzy wyjątkowo często prezentują wyniki swoich badań na dobrych konferencjach międzynarodowych w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ, a także publikują je w czasopismach mających na świecie znaczący impact factor w tej właśnie dziedzinie. Podkreślenia wymaga również bardzo szeroka współpraca wszystkich grup badawczych z medycznymi jednostkami badawczymi i dydaktycznymi w kraju.
W tym miejscu dodatkowo warto podkreślić, że Politechnika Gdańska posiada bardzo duży potencjał zarówno w zakresie kształcenia w tej dziedzinie, jak i badań. Od 1973 roku istnieje porozumienie o współpracy Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku, a od 1976 roku bez przerwy prowadzone jest kształcenie na poziomie magisterskim i doktorskim specjalistów z tej dziedziny. W szczególności warto podkreślić rolę i wysoką pozycję Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej i jej kadry naukowej w procesie badań i kształcenia, o czym świadczy przyznanie jej w 2002 roku przez ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji, dyplomu i statusu Centrum Doskonałości w zakresie technologii medycznych CEMET.